Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych


                                                      Zapytanie ofertowe 


 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest odgrzybianie elewacji zewnętrznej o powierzchni 1072,77 m² od strony ul. Augustyna.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  do Zapytania ofertowego  - odgrzybianie elewacji wraz z myciem metodą niskociśnieniową z dodatkowym spryskaniem środkiem zabezpieczająco – biobójczym.
 1. Termin wykonania zamówienia lipiec – sierpień 2024r
 2. Warunki realizacji zamówienia: 
 1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zespołu Szkół Samochodowych ul. Augustyna 3/7 w Często chowie
 2. Płatność nastąpi w terminie 30 dni po wykonaniu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu.
 3. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 1. Osoba do kontaktu Patyk Małgorzata 34 360 60 44
 2. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 2. Ceny w ofercie proszę podawać w cenach brutto
 3. Ofertę należy złoży na adres mailowy: zssb@edukacja.czestochowa.pl lub w formie papierowej w siedzibie szkoły. 
 4. Treść ofert musi odpowiadać  treści zapytania ofertowego
 5. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 
 1. Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę:
 1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2024r na adres mailowy zssb@eduklacja.czestochowa.pl   lub w formie papierowej w siedzibie szkoły. 
 2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień otrzymania ofert przez Zamawiającego. 
 3. Złożona koperta winna być zaklejona i opieczętowana  z dopiskiem
  „ Oferta odgrzybianie elewacji wraz z myciem i zabezpieczeniem środkiem biobójczym” do dnia 27.06.2024”.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
zapytanie cenowe.docx (16kB) word
zdjęcie poglądowe.pdf (1116kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Jacek Grzegorzewski (18 czerwca 2024)
Opublikował: Edyta Figoń (18 czerwca 2024, 09:56:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 652