Majątek przedszkola 2011 - 2012

MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  NR   05
Lp
Wyszczególnienie
Wartość  netto na dzień 31.12.2011r.      ( w zł ) Wartość netto na dzień 31.12.2012r.           ( w zł ) Zmiana stanu
(kol.4 – kol.3)
1   2 3 4 5
Aktywa trwałe ( poz. I + II + III + IV + V ) 858 618 840 147 -18 471
I Wartości niematerialne i prawne     0
II Rzeczowe aktywa trwałe ( poz. 1.+2.+3. ) 858 618 840 147 -18 471
1. Środki trwałe ( poz. 1.0 –1.9 ) 858 618 840 147 -18 471
1.0 Grunty 238 497 238 497 0
1.1 Budynki i lokale  619 276 601 530 -17 746
1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej     0
1.3 Kotły i maszyny energetyczne     0
1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 845 120 -725
1.5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty     0
1.6 Urządzenia techniczne     0
1.7 Środki transportu 0   0
1.8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie     0
1.9    Dzieła sztuki     0
2. Inwestycje rozpoczęte ( środki trwałe  w budowie)     0
3. Środki przekazane na poczet inwestycji     0
III Należności długoterminowe     0
IV Długoterminowe aktywa finansowe   (udziały i akcje )     0
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek     0
Aktywa obrotowe, w tym: 14 672 41 190 26 518
1 Zapasy 13 632 17 994 4 362
2 Należności krótkoterminowe   19 332 19 332
3 Środki pieniężne 1 040 3 864 2 824
4 Krótkoterminowe papiery wartościowe     0
5 Rozliczenia międzyokresowe     0
Ogółem ( aktywa trwałe + aktywa obrotowe ) 873 290 881 337 8 047
Dyrektor  :  Małgorzata  Bajdur

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Małgorzata Bajdur (2 marca 2015)
Opublikował: Iwona Sokołowska (2 marca 2015, 09:08:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kimla (7 września 2017, 09:04:19)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2687