Zarządzenia 2021

Zarządzenie nr1w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (262kB) pdf

Zarządzenie nr2 w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola. (341kB) pdf

Zarządzenie nr3 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejskim Przedszkolu nr 16 (185kB) pdf

Zarządzenie nr4 w sprawie: składania deklaracji kontynuacji edukacji w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie na rok szkolny 2021/22 dla dzieci przyjętych do przedszkola. (465kB) pdf

Zarządzenie nr5 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie na rok szkolny 2021/2022 (184kB) pdf

Zarządzenie nr5a w sprawie: wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości miesięcznych dodatków motywacyjnych nauczycieli (570kB) pdf

Zarządzenie nr6 w sprawie: powołania zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (426kB) pdf

Zarządzenie nr7 w sprawie: zakazu wchodzenia osób z zewnątrz do Miejskiego Przedszkola nr 16 (505kB) pdf

Zarządzenie nr8 w sprawie: sposobu organizacji funkcjonowania przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 (361kB) pdf

Zarządzenie nr9 w sprawie: oceny pracowników zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (184kB) pdf

Zarządzenie nr10 w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. (811kB) pdf

Zarządzenie nr11 w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (258kB) pdf

Zarządzenie nr12 w sprawie: wprowadzenia Procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (341kB) pdf

Zarządzenie nr13 w sprawie: wprowadzenia aneksu do Procedury funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w czasie pandemii Covid-19 (204kB) pdf

Zarządzenie nr14 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (197kB) pdf

Zarządzenie nr15: w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie (359kB) pdf

Zarządzenie nr16 w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (279kB) pdf

Zarządzenie nr17 w sprawie: dopuszczenia do użytku zestawu programów nauczania przedszkola (183kB) pdf

Zarządzenie nr18 w sprawie: powołania zespołów ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej (364kB) pdf

Zarządzenie nr19 w sprawie: powołania zespołów zadaniowych w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (364kB) pdf

Zarządzenie nr20 w sprawie: wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/22 (180kB) pdf
Planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/22 (1097kB) pdf

Zarządzenie21 w sprawie: regulaminu przyznawania nagród dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (314kB) pdf
Regulamin (207kB) pdf

Zarządzenie nr22 w sprawie Regulaminu udzielania przez Miejskie Przedszkole nr 16 zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamów (409kB) pdf

Zarządzenie nr 23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Nagród (221kB) pdf

Zarządzenie nr 24 w sprawie: wprowadzenia regulaminy spacerów i wycieczek w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (251kB) pdf
- Regulamin organizacji wycieczek i spacerów (163kB) pdf
- Karta wycieczki (273kB) pdf

Zarządzenie nr 25 w sprawie: powołania redaktorów BIP w Miejskim Przedszkolu nr 16 (255kB) pdf

Zarządzenie nr 26 w sprawie: wyznaczenia osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy oraz do ochrony przeciwpożarowej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (256kB) pdf

Zarządzenie nr 27w sprawie ustalenia kryteriów zwalniania nauczycieli (214kB) pdf
Kryterium (126kB) pdf

Zarządzenie nr 28 w sprawie: Kryteriów do wypowiedzenia stosunku pracy (rozwiązania stosunku pracy) z pracownikiem niepedagogicznym (178kB) pdf

Zarządzenie nr 29 w sprawie wprowadzania regulaminu wynagrodzeń pracowników samorządowych (195kB) pdf

Zarządzenie nr 30 w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (368kB) pdf

Zarządzenie nr 31w sprawie terminu i porządku rady pedagogicznej (211kB) pdf

Zarządzenie nr 32 w sprawie ustalania planu finansowego przedszkola na rok 2022 (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Joanna Świącik - p.o.dyrektora (19 stycznia 2021)
Opublikował: Teresa Machura (19 stycznia 2021, 19:20:39)

Ostatnia zmiana: Monika Pilśniak (12 stycznia 2022, 18:37:15)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3640