Zapytanie ofertowe (2) - Remont pomieszczeń szatni szkolnych dla uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 26                                              
im. Tadeusza Kościuszki
w Częstochowie ul. Rakowska 42
NIP 5731190271
https://sp26czest.szkolnastrona.pl
sp26@edukacja.czestochowa.pl
tel: 34 3630748
                                               Zapytanie ofertowe
 
I. Zamawiający:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie zamówienia:

II. Przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczeń szatni szkolnych dla uczniów.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 Remont szatni dla uczniów szkoły położonych w suterenach budynku szkoły.
 Powierzchnia całkowita pomieszczeń szatni 137,00 m2 a wysokość pomieszczeń 2,50 m.
 Zakres prac obejmuje:
1) Demontaż (likwidacja) metalowych boksów działowych, demontaż drewnianej boazerii płytowej.
2) Wyrównanie ścian oraz wyrównanie podłóg (likwidacja ubytków i nierówności).
3) Zabezpieczenie (obudowa) rur przesyłowych wewnętrznej instalacji CO.
4) Wymiana punktów oświetlenia pomieszczeń.
5) Malowanie ścian pomieszczeń oraz malowanie lamperii.
6) Prace zabezpieczające teren remontowy.
 
III. Termin realizacji: do 30.07.2022 r.
IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę (w kopercie) należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie,  ul. Rakowska 42 lub drogą mailową na adres: sp26@edukacja.czestochowa.pl  do dnia 25.03.2022 r. do godz. 10:00.
2. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres firmy, czytelny podpis wykonawcy, opatrzona pieczątką  firmową, numer NIP, telefon/fax, e-mail, nazwę towaru lub usługi, ilość, cenę jednostkową netto oraz brutto, gwarancje.
V. Ocena ofert:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena usługi oraz jakość materiałów potrzebnych do jej wykonania. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.03.2022 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 28.03.2022 (w siedzibie szkoły oraz na stronie BIP).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz za pośrednictwem strony BIP: http://edukacja.bip.czestochowa.pl
VII. Dodatkowe informacje:
 Dodatkowych informacji udziela dyrekcja szkoły pod numerem telefonu tel: 34 3630748 oraz adresem email: sp26@edukacja.czestochowa.pl
 
Dyrektor szkoły
mgr Grzegorz Konieczny

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Konieczny (17 marca 2022)
Opublikował: Grzegorz Konieczny (17 marca 2022, 13:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2625