Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Arkusze ocen ( od 1918)

Typ: Archiwum Dostęp: Sekretariat Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Dział: z-ca dyrektoraPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra [...] [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet dyrektora szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet dyrektora szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Archiwum szkolne Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora

Dostęp:Sekretariat szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)” Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Księgi kontroli

EwidencjaDostęp: Sekretariat szkołyDział: SekretariatPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. [...]

Ewidencja zasobu bibliotecznego

EwidencjaDostęp: biblioteka szkolnaDział: nauczyciel bibliotekarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 [...]

Ewidencja wypożyczeń

EwidencjaDostęp: biblioteka szkolnaDział: nauczyciel bibliotekarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmanami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

EwidencjaDostęp: z-ca dyrektoraDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: nauczycielePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z [...]

Dzienniki pracy pedagoga, logopedy, wychowawcy świetlicy, wychowawcy świetlicy środowiskowej i biblioteki

EwidencjaDostęp: z-ca dyrektoraDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: pedagog, logopeda, wychowawca świetlicy, wychowawca świetlicy środowiskowej, nauczyciel [...]

Dzienniki lekcyjne ( przechowywane 5 lat )

Typ: Archiwum.Dostęp: Sekretariat szkołyDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: wychowawcy klasPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie [...]

Księga ewidencji uczniów

Typ: Ewidencja.Dostęp: Z-ca dyr. szkołyDostęp po wykazaniu interesu prawnego.Dział: z-ca dyrektoraPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra [...]

Akta osobowe pracowników szkoły

Typ: Archiwum.Dostęp: SekretariatDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 [...]

metryczka