Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr nieobecności w pracy

Dostęp: sekretariat szkoły; dla osób po wykazaniu interesu prawnego;Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy [...]

Rejestr awansów zawodowych nauczycieli

Dostęp: sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela [...]

Rejestr wydanych duplikatów świadectw

Dostęp: sekretariat szkoły; dla osób po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych [...]

Ewidencja absolwentów

Dostęp: sekretariat szkoły; dla osób po wykazaniu interesu prawnego; Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat szkoły; dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archi [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat szkoły; dla osób po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna:Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Księga kontroli

Dostęp: gabinet dyrektoraPodstawa prawna: Art.39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: sekretariat szkoły; dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych [...]

Protokoły Komisji Kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego

Dostęp: sekretariat szkoły; za pośrednictwem dyrektora                                            Podstawa prawna: Rozporządzenie [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły - dla osób po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń

Dostęp: sekretariat szkoły; dla osób po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1 [...]

Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

Dostęp: sekretariat szkoły; dla osób po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1 [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: sekretariat szkoły - dla osób po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych (Dz.U. z 2017r. poz. [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Dostęp: sekretariat [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru szkoły

Dostęp: biblioteka Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 za pośrednictwem bibliotekarza Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. [...]

Księga zastępstw

Dostęp: sekretariat szkoły; za pośrednictwem dyrektora szkoły                                  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: sekretariat szkoły; za pośrednictwem dyrektora [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora szkoły; dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Księga ewidencji uczniów

Typ: Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.Dostęp: sekretariat szkoły; dla osób po wykazaniu interesu prawnego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra [...]

Księga arkuszy ocen

Dostęp: sekretariat szkoły; dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu [...]

Księga inwentarzowa środków trwałych

Dostęp: sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694 z późn. zm.) [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: sekretariat szkoły; dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Art. 39 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Dzienniki indywidualnego nauczania

Dostęp: sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora szkoły lub nauczyciela prowadzącego; dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra [...]

Dzienniki pracy biblioteki

Dostęp: sekretariat [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora szkoły lub nauczyciela prowadzącego zajęcia; dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie [...]

Dzienniki lekcyjne

Dostęp: sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora szkoły dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 [...]

Arkusze ocen uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora; dla osób po wykazaniu interesu prawnego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia [...]

Arkusze ocen absolwentów

Dostęp: sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora szkoły; dla osób po wykazaniu interesu prawnego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 [...]

Archiwum Zespołu Szkół Specjalnych Nr 28

W archiwum znajdują się dokumenty z poprzednich lat działalności szkoły, m. in. takie, jak: sprawozdania finansowe, plany finansowe, dowody księgowe, akta osobowe byłych pracowników, arkusze ocen absolwentów, rejestry wydanych legitymacji, [...]

Akta osobowe

Dostęp: sekretariat szkoły - dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzenie [...]

metryczka