Rejestry, ewidencje, archiwa

Dzienniki lekcyjne

Dostęp: sekretariat, dostęp do danych jest prawie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Księga kontroli

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: art 39 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. art. 254 (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. Nr 6 z 22.01.2003 [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) [...]

Ewidencja zbiorów bibliotecznych

Dostęp: biblioteka szkołyPodstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: sekretariatPodstawa prawna: art.39 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty [...]

Akta osobowe pracowników

Dostęp: Sekretariat, z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28-05-1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia [...]

Rejestr wydawanych zaświadczeń dla uczniów i nauczycieli

Dostęp: Sekretariat po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Dokumentacja Awansu Zawodowego

Dostęp: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.). [...]

Arkusze ocen

Dostęp: sekretariat, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat, po wykazaniu interesu prawnegoDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie  Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Księga Ewidencji Uczniów

Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.Dostęp: sekretariat, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie [...]

Rejestr świadectw szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

Rejestr legitymacji szkolnych

Dostęp: sekretariat, po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

Uchwały Rad Pedagogicznych

Dostęp: sekretariatPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szaraniec - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 (2 października 2017)
Opublikował: Małgorzata Ociepa (13 listopada 2017, 18:34:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26339