Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr korespondencji

Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 roku [...]

Księgi kontroli zewnętrznych

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: art 39 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Kartoteki zarobkowe

Dostęp: pokój nr 26, udostępnienie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. [...]

Rejestr wydanych kart rowerowych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Dostęp: Archiwum szkoły z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach [...]

Księgi inwentarzowe

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.  [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. art. 254 (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z [...]

Zarządzenia dyrektora szkoły

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. Nr 6 z 22.01.2003 r. poz. [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń i aktów nadania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18.01.2017 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. [...]

Rejestr świadectw szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18.01.2017 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. [...]

Akta osobowe aktualnie zatrudnionych

Dostęp: Pokój nr 26, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 V 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz sposobu [...]

Arkusze ocen uczniów i absolwentów

Dostęp: Archiwum szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: Pokój nauczycieli, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Ewidencja zbiorów bibliotecznych

Dostęp: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27 VI 1997 r. Dziennik Ustaw z 1997 r., nr 85, poz. 539 [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat. Udostępnianie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Księgi ewidencji uczniów

Dostęp: Sekretariat dla osób, które wykażą interes prawnyPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 18 stycznia 2017 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. [...]

metryczka