Rejestry, ewidencje, archiwa.


  Lp.Rodzaj dokumentuDostępność  Podstawa prawna
1. Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych   
W godzinach pracy sekretariatu szkoły.Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości                
2. Zarządzenia Dyrektora Szkoły  
U Dyrektora Szkoły Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  
3. Księgi inwentarzowe księgozbioru
Biblioteka szkolna w godzinach pracy biblioteki. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych 
4.
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej   
Za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych. 
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Regulamin Rady Pedagogicznej 
5.Uchwały Rady Pedagogicznej W godzinach pracy sekretariatu szkoły. Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
6. Księga kontroliW godzinach pracy sekretariatu. Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji              
7.
   Rejestr skarg i wniosków  
   Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  
8.  Księga uczniów  Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu.Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
9. Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
  
Dla osób posiadających interes prawny – w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
10. Dzienniki lekcyjne   Dostęp: w pokoju nauczycielskim, za pośrednictwem dyrekcji szkoły lub nauczyciela z zachowaniem zasad Ustawy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
11.  Dzienniki pozalekcyjne
Dostęp: w pokoju nauczycielskim, za pośrednictwem dyrekcji szkoły lub nauczyciela z zachowaniem zasad Ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
12. Księga Arkuszy Ocen 
Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkołyRozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
13.Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły  

Dla osób posiadających interes prawny w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
14. Ewidencja pracowników zatrudnionychDostęp: w pokoju nauczycielskim, za pośrednictwem dyrekcji szkoły lub nauczyciela z zachowaniem zasad Ustawy o ochronie danych osobowych.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 
15.Ewidencja pracowników zwolnionychDostęp: w sekretariacie, za pośrednictwem dyrekcji szkoły lub nauczyciela z zachowaniem zasad Ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
16.Rejestr wypadków uczniówDla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

  

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie Agnieszka Kałużna (28 września 2008)
Opublikował: ciesielska_a (10 maja 2006, 12:29:48)

Ostatnia zmiana: Brygida Puczyńska (29 maja 2019, 10:11:05)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18939